MAKSIN KHRYSTYNA YAROSLAVIVNA

 1. ACE gene I/D polymorphism and arterial hypertension in patients with COPD / Marushchak M., Maksiv K., Krynytska I. // Pneumologia. - 2019; №68. – Р.1-6.
 2. The specific features of free radical oxidation in patients with chronic obstructive pulmonary disease and arterial hypertension / Marushchak M., Maksiv K., Krynytska I. // Pol Med J. 2019. - № 279. Р.95-98.
 3. Роль оксидативного стресу в розвитку хронічного обструктивного захворювання легень / Х. Я. Максів, М. І. Марущак. // Медична та клінічна хімія. - 2019. - №1. - С. 120-125.
 4. Оптимізація лікування хворих на цукровий діабет з діабетичною полінейропатією за допомогою препарату уридин та поляризуючого світла / Мисула І. Р., Бакалюк Т. Г.,Мартинюк Л. П., Макарчук Н. Р., Голяченко А. О., Стельмах Г. О., Максів Х. Я., Завіднюк Ю. В. // East European Scientific Journal. - 2019. - № 7 (47), ч. 1 С. 36-43.
 5. Патобіомеханічні порушення та методи корекції при первинному гонартрозі у пацієнтів похилого віку / Т. Г.Бакалюк, І. Р. Мисула, Г. О. Стельмах, Ю. В. Завіднюк, Х. Я. Максів, Н. Б. Жеворонко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2018.- № 4.- C.45.
 6. Особливості поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби / Х.Я. Максів, І.В. Пірус, Р.Р. Осінчук, Г.Г. Габор, І.Я. Криницька, М.І. Марущак // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2017. - № 4(74). –С. 23 – 28.
 7. Кореляційні зв’язки між показниками 8-ізопростану та електролітів крові у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень й артеріальною гіпертензією / Х.Я. Максів, М.І. Марущак, О.М. Копаниця // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб», присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої. - Харків, 2019. - С. 128.
 8. Дослідження активності АПФ залежно від носійства генотипів за геном АПФ у виборі тактики легеневої реабілітації у хворих з коморбідним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень й артеріальної гіпертензії / Х.Я. Максів, М.І. Марущак // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги». - Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. - С. 53.
 9. Значення Холтерівського моніторування ЕКГ при обстеженні хворих з синкопальними станами / Х.Я. Максів, С.В. Дзига // Матеріали ХXІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 23-25 квітня 2018 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 294.
 10. Особливості ліпідного профілю у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень й артеріальну гіпертензію / Х. Я. Максів, Г. Г. Габор, М. І. Марущак // Матеріали XI Науково - практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 4 – 5 жовтня 2018. – Тернопіль. – С. 23.
 11. Заболеваемость на хронические обструктивные заболевания легких в возрасном аспекте (на примере Тернопольской области) / К. Я. Максив, И. В. Пирус, Ю. Г. Богута // Материалы 71-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины», 18 – 19 мая 2017. – Самарканд. – С. 168.
 12. Определение эмоционального состояния у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких / К. Я. Максив, Ю. Г. Богута, Ю. И. Шинкарук // Материалы XII научно-практической конференции молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием «Роль молодёжи в развитии медицинской науки», 28 апреля 2017. – Душанбе. – С. 55-56.
 13. Виявлення синдрому ранньої реполяризації шлуночків серед студентів / Х. Я. Максів, С. В. Дзига // Матеріали XXI міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 24 – 26 квітня 2017.- Тернопіль. – С. 23-24.
 14. Кардіоваскулярний ризик у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Х. Я. Максів, М. І. Марущак, Г. Г. Габор, Г. О. Мірошнік // Матеріали X Науково – практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 5 - 6 жовтня 2017. – Тернопіль. – С. 29-30.
 15. Лейкоцитарна реакція периферичної крові при хронізації асептичного запалення у щурів /Н. В. Ліснянська, А. І. Чорний, Х. Я. Максів, М. І. Марущак // Матеріали VIII науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 1-2 жовтня 2015 р.). Тернопіль, 2015 . С.50-51.